Matematička pitanja za razred 6 (+ rasprava) SD UASBN - Kompletna

Matematički zadaci 6. razreda

Matematička pitanja za ocjenu 6 za pripremu UASBN-a zajedno s raspravom o odgovorima.

Nadam se da ovaj matematički problem 6. razreda može pomoći u učenju, da, jer ovdje imamo mnogo tema.

1. Brojevi brojeva operacija

Rezultat 9 x 50 ÷ 30 je ....

a. 5 c. 40

b. 15 d. 35

Ključ : A

(Popunite matematičke zadatke iz 6. razreda)

Rasprava :

9 x 50 ÷ 30 = (9 x 50) / 30

= 450/30

= 15

2. Moć i brojevni korijeni

Matematički problemi: Rezultati od 172 do 152 su ....

a. 4 c. 64

b. 16 d. 128

Ključ: C

Rasprava :

172 - 152 = (17 x 17) - (15 x 15)

= 289 - 225

= 64

Matematički zadaci 6. razreda

3. Razlomci

Ne. 3.1

promijenjeno u posto u ...

a. 125% c. 165%

b. 145% d. 175%

Ključ: D

Rasprava :

Promijenite pomiješani broj u redoviti razlomak

Ne. 3.1

= 7/4 → pomnoži sa 100%

= 7/4 × 100% = 175%

4. Matematički problemi za razred 6: Operacije brojanja brojeva

Rezultat 70 - (–25) je….

a. –95 c. 45

b. –45 d. 95

Ključ: D

Rasprava o matematičkim zadacima 6. razreda:

Kada negativni predznak (-) naiđe na negativan (-), operacija brojeva promijenit će se u pozitivnu (+), pa:

70 - (–25) = 70 + 25

= 95

5. Matematička pitanja za razred 6: FPB i KPK

FPB od 48, 72 i 96 su….

a. 25 x 3 c. 23 x 3

b. 24 x 3 d. 22 x 3

Ključ: C

Rasprava :

nula

Tada je FPB = 23 × 3 (matematički problemi i rasprava o nastavi 6)

6. Jedinica mjere

Vrt Pak Warna pravokutnik je duljine 4,2 brane i širine 370 dm. Oko vrta Pak Warna ima ... metara

a. 82,4 c. 158

b. 124 d. 225

Ključ : C

Rasprava :

Budući da se traže rezultati u metrima, prvo pretvorite jedinice duljine i širine u metre

Duljina = 4,2 brane = 4,2 x 10 m = 42 m

Širina = 370 dm = 370: 10 m = 37 m

Opseg = 2 x (duljina + širina)

= 2 x (42 m + 37 m)

= 2 x 79 m

Također pročitajte: 16 hinduističkih budističkih kraljevstava u svijetu (potpuno objašnjenje)

= 158 metara

Dakle, opseg vrta Pak Warna je 158 metara

Pitanja iz matematike za 6. razred za kompletan UASBN

Matematička pitanja razreda 6 za UASBN i rasprava

7. Tema : Mjerne jedinice

U prodavaonici opreme za zabave postoji 6 bruto ploča. Bu Tuti posudio je 4 desetke, a Bu Ayu 2 bruto. Preostale ploče na tom mjestu su ... voće

a. 528 c. 628

b. 588 um. 688

Ključ : A

Rasprava :

1 bruto = 144 komada

1 desetak = 12 komada

Broj svih ploča = 6 x 144 = 864 komada

Posuđena gospođa Tuti = 4 x 12 = 48 komada

Posuđena Bu Ayu = 2 x 144 = 288 komada

Preostali tanjuri = Zbroj svih ploča - posuđenih od Bu Tutija - posuđenih od Bu Ayu

= 864 - 48 - 288

= 528 komada

8. Tema : Svojstva i elementi ravnih oblika

Obratite pažnju na svojstva oblika ispod!

 1. Imati 4 stranice jednake duljine
 2. Suprotni su kutovi jednaki
 3. Dijagonale se sijeku okomito i dijele jednaku duljinu

Ravan oblik koji ima gore navedena svojstva je ....

a. pravokutnik c. trapezoid

b. zmaj d. rezati kolač od riže

Ključ: D

Rasprava:

Tijelo koje ispunjava sve gore navedene karakteristike romb je jer:

 • u pravokutniku su svi kutovi jednaki i dvije dijagonale nisu okomite
 • u zmaju se dvije dijagonale sijeku okomito, ali ne iste duljine
 • u trapezu su samo dva para jednakih kutova i dijagonale iste duljine

9. Tema : Geometrija i mjerenje

Tri spremnika sadrže 4,25 m3, 2500 litara i 5.500 dm3 kerozina. Ukupna količina petroleja je ... litara

a. 10.700 c. 12.250

b. 11.425 d. 13.396

Ključ : C

Rasprava :

Zatim pretvorite sve jedinice u litre

4,25 m3 = 4,25 x 1.000 litara = 4.250 litara

5.500 dm3 = 5.500 x 1 litra = 5.500 litara

Cijela količina petroleja

= 4,25 m3 + 2500 litara + 5500 dm3

= 4.250 litara + 2.500 litara + 5.500 litara

= 12.250 litara

10. Tema : Svojstva i elementi prostora

Pogledajte svojstva oblika ispod!

 1. Ima 6 stranica, gdje su suprotne stranice paralelne i iste površine
 2. Ima 8 kornera
 3. Ima 12 rebara, gdje su paralelni rubovi iste duljine

Prostori za izgradnju koji imaju ove karakteristike su ....

a. greda c. cijev

b. kocka d. konus

Ključ: A

Rasprava :

Zgrada koja ima gore navedena svojstva je blok, jer:

 • u kocki se nalazi 6 stranica koje su kvadratne i jednake
 • na cijevi nema kutnih točaka
 • na konusu ima 1 vrh

11. Teme : Geometrija i mjerenje

Pak Imam ima tri vrta površine 3 ha, 1.900 m2 i 1,75 hektara. Ako se njegov vrt prodaje za 2,5 ha, tada je plantažna površina Pak Imama sada ... m2

a. 5.075 c. 7075

b. 6075 d. 8075

Ključ: C

Rasprava:

Budući da je traženi rezultat u m2, pretvorite sve jedinice u m2

Također pročitajte: Dobri i točni primjeri službenih pozivnih pisama (najnovije)

3 ha = 3 x 10 000 m2 = 30 000 m2

1,75 are = 1,75 x 100 m2 = 175 m2

2,5 ha = 2,5 x 10 000 m2 = 25 000 m2

Dakle, područje vrta Pak Imama sada

= 30.000 m2 + 1.900 m2 + 175 m2 - 25.000 m2 = 7.075 m2

12. Tema : Svojstva i elementi prostora

Limenka u obliku bloka duljine 25 cm, širine 20 cm i visine 18 cm napunjena je jestivim uljem do vrha. Količina ulja za kuhanje u limenci iznosi ... cm3

a. 7700 c. 9.000

b. 8.200 d. 10.100

Ključ: C

Rasprava :

Količina ulja za kuhanje u limenkama = volumen blokova

Volumen blokova = pxlxt

V = pxlxt

V = 25 cm x 20 cm x 18 cm

V = 9.000 cm3

13. Tema : Geometrija i mjerenja (raspored i koordinate)

Koordinate točke P na slijedećoj slici su ....

a. (-2, -4) c. (2, -4)

b. (-2, 4) d. (2, 4)

Ključ: D

Rasprava :

nula

Točka P nalazi se u kvadrantu I, gdje je X vrijednost pozitivna, a Y vrijednost pozitivna. Sa slike prikazuje P (2, 4)

14. Teme : Brojevi

U školi Mekar Sari ima 210 učenika, koji se sastoje od ukupno 6 odjeljenja

razred isti. U trećem su razredu dodana 2 učenika. Tada je broj učenika u trećem razredu ...

a. 37

b. 38

c. 39

d. 40

Ključ : A

Rasprava :

Poznato je:

Ukupno učenika = 210

Broj časova = 6

Dodatni učenik trećeg razreda = 2

Traženo: Broj učenika u razredu 3 =…?

Odgovor:

210: 6 + 2 = 35 + 2 = 37 učenika

15. Teme : Geometrija i mjerenje

Prinos od 200 km + 15 hm - 21.000 m je ... m

a. 180.500

b. 181.680

c. 182.366

d. 183.658

Ključ: A

Rasprava:

nula

200 km x 1000 m = 200 000 m

15 hm x 100 m = 1500 m

Tada 200 000 m + 1500 m - 21 000 m = 180 500 m

16. Tema : Geometrija i mjerenje

Pogledajte sliku ispod!

Matematički zadaci razreda 6, geometrija i mjerenje

Područje gornjeg oblika je ....

a. 121

b. 169

c. 225

d. 625

Ključ: C

Rasprava:

Površina kvadrata = stranica x stranice

Površina = 15 x 15 = 225 cm2

17. Matematički problemi za razred 6: Koordinate polja i mjesta

Pogledajte sliku ispod!

Matematički zadaci razreda 6 i mjesto koordinata

Koordinate A i C na slici su ....

a. (5, -2) i (-4, 2)

b. (5, -2) i (-5, -3)

c. (7,4) i (-4, -2)

d. (7,4) i (-5, -3)

Ključ : D

Rasprava :

Koordinatna točka započinje od x osi, a zatim ide do y osi

A = (7, 4)

B = (-4, 2)

C = (-5, -3)

D = (5, -2)

18. Problemi iz matematike u 6. razredu: Simetrija i zrcaljenje

Slika koja je rezultat zrcaljenja ravnog oblika je .... a.

Matematički zadaci 6. razreda sa simetrijom i refleksijom

b.

Matematički zadaci 6. razreda sa simetrijom i refleksijom

c.

Matematički zadaci 6. razreda sa simetrijom i refleksijom

d.

nula

Ključ: C

Rasprava :

Slika odraza mora imati karakteristike: udaljenost predmeta s istom udaljenošću slike, visina predmeta i slika je ista, veličina predmeta je ista, a položaj slike je suprotan. Slike koje ispunjavaju ove karakteristike su one C.

nula

19. Matematička pitanja za nastavu 6: Obrada podataka

Obratite pažnju na tablicu s voćem u Dimasovoj kući!

Matematički problemi razreda 6 obrade podataka

Opskrba voća istom količinom je….

a. manga i mangostin

b. banana i avokado

c. jabuke i banane

d. naranče i avokado

Ključ: C

Rasprava :

Na temelju tablice, inventar voća Dimas s istim brojem su jabuke i banane

20. Tema : Obrada podataka

Pogledajte donju tablicu dodataka!

ImeDžeparac
AndiBudiCiciDaniEmil5.000 Rp.7.000 Rp.6.000 Rp.5.500 Rp 6.500
ukupno30.000 IDR

Prosječni dodatak za tablicu je ....

a. 5000 IDR

b. Rp. 6000

c. 7.000 IDR

d. 8.500 Rp

Ključ : B

Rasprava :

Pronalaženje prosjeka ukupni je iznos podijeljen s količinom podataka

Iznos džeparca = 30.000 IDR

Broj podataka = 5

Tada IDR 30.000,00: 5 = IDR 6.000


Izvor: Ruaangguru, Matematički zadaci razreda 6

5 zvjezdica / 5 zvjezdica ( 1 glas)